International Dubrovnik Open 2018

Dubrovnik Open

76 medali w tym 16 złotych na Bałkanach i pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn !!!

MVP wśród seniorek dla Julii Furtyk!

27 października 2018 roku ekipa Polskiej Federacji Taekwon-do uczestniczyła w Dubrovnik Open, który zaliczamy do cyklu Pucharu Europy PFT. Tym razem nasi zawodnicy rywalizowali z koleżankami i kolegami z Taekwon-do ITF (zarówno tego z siedzibą w Austrii jak i tego z siedzibą w Hiszpanii). Na starcie: Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Austria, Słowenia, Serbia no i Polska. Było to dla nas kolejne fantastyczne doświadczenie, nowe znajomości i kontakty, kilka ciekawych zaproszeń na rok przyszły.

Jelena, Sanja i Daria! Dziękujemy Wam bardzo za ciepłe przyjęcie i dobrą organizację turnieju !

Serdecznie dziękuję firmie Oskar z Poznania za dostarczenie nowiutkiego autokaru na ten wyjazd oraz za świetną komunikację z panem Michałem podczas załatwiania formalności. Dziękuję Arkowi, szefowi zespołu kierowców z Oskara, za profesjonalizm – Arek jesteś Wielki !

Dziękuję za pracę naszym sędziom: Rajmundowi Felusiakowi (Wałbrzych), Karolowi Winiszewskiemu (Słupsk) i Grzegorzowi Kulpie (Nysa) ! Naprawdę dobra robota na międzynarodowym poziomie !

Dziękuję wreszcie wszystkim trenerom, którzy opiekowali się swoimi ( i nie tylko swoimi ) zawodnikami podczas turnieju !

Gratuluję zawodnikom – Wasze sukcesy będą opisane w oddzielnym komunikacie no i oczywiście w Rankingu Polskiej Federacji Taekwon-do.

Puchar dla najlepszej drużyny zawodów zabrał na stałe najmłodszy uczestnik wyjazdu, ośmioletni Filip Dopierała z Konina (trener Marcin Starik). Najlepszą seniorką zawodów została Julia Furtyk ze Świebodzic (trener Jarosław Włochal). Podwójne gratulacje zatem !

W zasadzie możemy śmiało powiedzieć, iż ZAGRAŁO WSZYSTKO !!!

Prócz sportowych sukcesów było również zwiedzanie. Wszak w nazwie Fundacji mamy „Ucz się Świata z Taekwon-do!". No i uczyliśmy się – i to nie ostatni raz, ponieważ ten aspekt naszych wyjazdów jest równie ważny jak sportowy. Całe stare miasto celu naszej podróży jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Sam spacer przenosi nas w czasie, a jeśli dodamy do tego wspaniałą pogodę, to mamy 2 zaczarowane dni w Dubrovniku – perle Adriatyku ! Losy tego miejsca są bardzo pokręcone, dlatego też zainteresowanych odsyłam do głębszej i profesjonalnej literatury.

Dubrovnik to także filmowa Stolica Siedmiu Królestw w serialu „Gra o tron" – sceny kręcono w obrębie murów Starego Miasta; tu na starówce wyznaczono miejsce spotkań Wróbli, tu na barokowych schodach, grających Schody do Wielkiego Septu Baleora, rozegrała się słynna scena wstydu. Dla kilku naszych zawodników, wielbicieli tego filmu, była to uczta! Ciekawostka na koniec – w Dubrovniku znajduje się najstarsza apteka w Europie...

Rozważania na temat następnego kierunku naszych zmagań już trwają...
Trenuj Taekwon-do ! Ucz się Świata z Taekwon-do !

Pozdrawiam serdecznie !
Piotr Gąsior, 7.dan

Prezes Polskiej Federacji Taekwon-do
Fundator Fundacji „DO-WORLD Ucz się Świata z Taekwon-do !"


76 medals, including 16 gold medals in the Balkans and the first place in the standings of the teams !!!

MVP among seniors for Julia Furtyk!

On 27 October 2018 the team of Polish Federation of Taekwondo took part in Dubrovnik Open, which is the part of the cycle of European Cup PFT. This time our competitors competed with male and female colleagues from Taekwondo ITF (both this based in Austria and this based in Spain). The following countries entered the competition: Croatia, Bosnia and Herzegovina, Austria, Slovenia, Serbia and Poland. It was for us another fantastic experience, new acquaintances and contacts, several interesting invitations for the next year.

Jelena, Sanja and Daria ! Thank You for a very warm reception and good organization of the tournament !

I wish to thank Oskar company from Poznań for providing a brand new coach for this trip and for great communication with Mr. Michał when completing formalities. I express my thanks to Arek, the head of the team of drivers from Oskar, for professionalism – Arek, You are Great !

I thank our referees for their work: Rajmund Felusiak (Wałbrzych), Karol Winiszewski (Słupsk) and Grzegorz Kulpa (Nysa) ! Really good job at international level !

Finally, I want to thank all coaches who looked after their (and not only their) competitors during the tournament !

I congratulate the competitors – Your achievements will be described in a separate message and of course in the Ranking of Polish Federation of Taekwon-do.

The Cup for the best team of competition was taken by the youngest participant of the trip, eight-year-old Filip Dopierała from Konin (coach Marcin Starik).

The best senior of the competition was Julia Furtyk from Świebodzice (coach Jarosław Włochal). So, double congratulations !

Basically, it's safe to say that EVERYTHING CLICKED !!!
Apart from sports achievements there was also sightseeing. We have the motto "Learn the World with Taekwon-do!" in the name of the Foundation, have we ! So we learned – and this wasn't the last time we did it, because this aspect of our trips is equally important as the sports aspect.
The entire old town of the destination is inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage list. The walk itself took us in time and if we mention that the weather was excellent, then we have two charming days in Dubrovnik – the pearl of the Adriatic Sea ! The history of this place is very complicated, so I refer those interested to deeper and professional literature.
Dubrovnik is also the film Capital of the Seven Kingdoms in the series "A Game of Thrones" – scenes were filmed within the walls of the Old Town; here in the old town was arranged the place of meetings of the Sparrows, here on the baroque stairs, acting as the Stairs to the Great Sept of Baelor, took place famous scene of shame. For a few of our competitors, the fans of this film, this was a feast!
Finally, a curiosity – in Dubrovnik there is the oldest pharmacy in Europe ...
Deliberations on the next destination of our struggles are already in progress ...
Train Taekwon-do ! Learn the World with Taekwon-do !

Kind regards !
Piotr Gąsior, 7th dan

The Chairman of Polish Federation of Taekwondo
The Founder of the Foundation "DO-WORLD Learn the World with Taekwondo !"



« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓